Algemene bedrijfsvoorwaarden

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Nichtverbraucher


1. Onderwerp van de wijziging

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten van de koper en het bedrijf VYBO Electric a.s., gevestigd te Radlinského 18, 05201 Spišská Nová Ves, ID-nummer: 45537143, BTW-nummer: SK2023029822, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Košice I., afdeling: Sa, bijlage nr. 1689/V, – (hierna “Bedrijf VYBO Electric a.s.” of “VYBO Electric” genoemd) bij het sluiten van koopovereenkomsten via internet, via de e-shop op www.vyboelectric.be.
1.2. Voor de toepassing van dit deel van de voorwaarden zijn kopers ondernemers of personen die geen consument zijn (hierna te noemen “ondernemers”).
1.3. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een persoon die is ingeschreven in het handelsregister; een persoon die een bedrijf exploiteert op basis van een bedrijfsvergunning; een persoon die een bedrijf uitoefent op grond van een andere vergunning dan een bedrijfsvergunning onder een bijzonder regime; een natuurlijke persoon die landbouwproductie verricht en overeenkomstig een bijzondere regeling in het register is ingeschreven.
1.4. Bij het bestellen geeft de koper als ondernemer zijn bedrijfsnaam, statutaire zetel (hoofdkantoor), ID-nummer, BTW-nummer, telefoonnummer en e-mailadres op van de persoon die namens de ondernemer handelt.
1.5. De koper-ondernemer erkent dat de in deze voorwaarden geregelde garantievoorwaarden alsmede de klachtenprocedure zelf kunnen afwijken van die in de voorwaarden voor consumenten.
1.6. De partijen komen overeen dat door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, de Koper bevestigt dat hij ermee instemt dat deze Algemene Voorwaarden en hun voorwaarden van toepassing zijn op alle verkoopovereenkomsten die worden gesloten op een door de Verkoper geëxploiteerde e-commerce website op basis waarvan de Verkoper levert de goederen die op genoemde website worden aangeboden aan de Koper (hierna de “Koopovereenkomst” genoemd), evenals alle relaties tussen de Verkoper en de Koper, in het bijzonder voortvloeiend uit het sluiten van de Verkoopovereenkomst en de klacht over de Goederen ontstaan, vinden toepassing.
1.7. De algemene voorwaarden vormen een essentieel onderdeel van de koopovereenkomst. In het geval dat verkoper en koper een schriftelijke koopovereenkomst aangaan waarin zij voorwaarden overeenkomen die afwijken van de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de koopovereenkomst boven de algemene voorwaarden.
1.8. Op de rechtsverhoudingen tussen de verkoper en de koper, die ondernemer is, zijn de relevante bepalingen van het Wetboek van Koophandel van toepassing, die niet uitdrukkelijk worden geregeld door deze algemene voorwaarden of de raamovereenkomst tussen de verkoper en de koper.
1.9. De goederenlijst op een door de verkoper beheerde e-commercewebsite is een catalogus van de gewoonlijk geleverde goederen en de verkoper garandeert niet de onmiddellijke beschikbaarheid van alle vermelde goederen. De beschikbaarheid van de goederen wordt op verzoek aan de koper bevestigd.

2. Wijze van totstandkoming van de koopovereenkomst

2.1. De koopovereenkomst komt tot stand door de bindende aanvaarding door verkoper van het aanbod van koper tot het sluiten van de koopovereenkomst in de vorm van een door koper aan verkoper verzonden e-mailbericht of in de vorm van een formulier of formulier dat door koper is ingevuld en ingediend op de website van verkoper een telefonische bestelling van koper aan verkoper (hierna “bestelling” genoemd).
2.2. Een bindende aanvaarding van de bestelling van de Koper door de Verkoper is een e-mailbevestiging van de Verkoper aan de Koper over de aanvaarding van de bestelling na voorafgaande aanvaarding door de Koper van de bestelling en na controle van de beschikbaarheid van de goederen, geldige prijzen, enz. zoals gevraagd uiterlijk op de leveringsdatum van de goederen door de koper, gemarkeerd als “orderbevestiging”. Indien een hogere prijs wordt vastgesteld, is de verkoper verplicht om vóór de bevestiging van de bestelling de toestemming van de klant voor de prijswijziging te verkrijgen in overeenstemming met de geldende prijslijst. De contractuele relatie komt pas tot stand wanneer de klant akkoord gaat met de prijswijziging en de daaropvolgende bevestiging (aanvaarding) van de bestelling door de verkoper. Alle prijzen voor goederen en diensten, evenals alle vergoedingen in de onlineshop, zijn inclusief BTW. De automatisch uitgevoerde kennisgeving van aanvaarding van de bestelling in het elektronische systeem van de Verkoper, die de Koper onmiddellijk na het verzenden van zijn bestelling op zijn e-mailadres ontvangt, houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in; Deze melding dient uitsluitend om de koper te informeren over de ontvangst van zijn bestelling. Indien nodig wordt alle verdere informatie over zijn bestelling naar het e-mailadres van de koper verzonden.
2.3. De bindende acceptatie van de bestelling omvat in het bijzonder informatie over de naam en specificatie van de goederen, waarvan de verkoop het onderwerp is van het koopcontract, verdere informatie over de prijs van de goederen of andere diensten, informatie over de levertijd van de goederen, naam en informatie over de locatie waar de goederen moeten worden afgeleverd, evenals informatie over de prijs, voorwaarden, soort en datum van transport van de goederen naar de overeengekomen afleverlocatie van de goederen voor de koper, informatie over de verkoper (bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, ID-nummer, handelsregisternummer etc.) of andere gegevens.
2.4. De Koper kan binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling aan de Verkoper per e-mail of telefoon laten weten dat hij de bestelling annuleert. De koper is verplicht om de naam van de e-mailbeschrijving van de bestelde goederen te vermelden in de kennisgeving van annulering van de bestelling. In geval van annulering van een bestelling zal de Verkoper de Koper geen kosten in rekening brengen voor het annuleren van de bestelling. Indien de koper in de periode tot aan de herroeping van de bestelling de koopprijs of een deel van de koopprijs aan de verkoper heeft betaald, zal de verkoper de reeds betaalde koopprijs of een deel van de koopprijs binnen 14 dagen na herroeping van de bestelling terugbetalen door overmaking op de bankrekening van Koper, tenzij partijen een andere wijze van terugbetaling van de koopprijs overeenkomen.
2.5. Volgens de wijziging van wet nr. 222/2004 betreffende de BTW is het vanaf 1 januari 2013 niet langer mogelijk om de gegevens in een reeds afgegeven belastingdocument (factuur) te wijzigen. De gegevens op het belastingdocument (factuur) kunnen alleen worden gewijzigd als de klant de goederen nog niet heeft ontvangen en betaald.
2.6. Tijdens lopende promoties is de verkoop van goederen op de website van de Verkoper onderworpen aan de bindende voorwaarden van de betreffende promotie, naast deze Algemene Voorwaarden. Indien de koper goederen bestelt die in strijd zijn met de voorwaarden van de betreffende actie, heeft de verkoper het recht de bestelling van de koper te annuleren. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de annulering van de bestelling en bij betaling van de koopprijs of een deel daarvan wordt het geld binnen 14 dagen teruggestort op de door de klant opgegeven rekening, tenzij anders overeengekomen met de klant. verkoper.

3. Rechten en plichten van de verkoper

3.1. De verkoper is verplicht:
a./ op basis van de door de verkoper bevestigde bestelling de goederen in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en op de overeengekomen datum aan de koper te leveren en deze op de voor het transport noodzakelijke wijze te verpakken of uit te rusten voor het behoud en de bescherming ervan,
b./ ervoor te zorgen dat de geleverde goederen voldoen aan de toepasselijke wetgeving van de Slowaakse Republiek
c./ het overhandigen aan de koper, samen met de goederen, uiterlijk in schriftelijke of elektronische vorm, van alle documenten die nodig zijn voor de aanvaarding en het gebruik van de goederen en andere documenten die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving (handleidingen in het Slowaaks, belastingbewijs ).
3.2. Verkoper heeft recht op juiste en tijdige betaling van de koopprijs voor de door koper geleverde goederen.
3.3. De Verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren indien hij, als gevolg van uitverkochte voorraden of onbeschikbaarheid van de goederen, niet in staat is de goederen aan de Koper te leveren binnen de termijn vermeld in deze Algemene Voorwaarden of tegen de prijs vermeld in de Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Online-Shop, tenzij hij met de klant een vervanging afspreekt. De klant wordt telefonisch of per e-mail geïnformeerd over de annulering van de bestelling en bij betaling van de koopprijs of een deel daarvan wordt het geld binnen 14 dagen aan hem teruggestort op de door hem opgegeven rekening, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.
3.4. Het bedrijf VYBO Elektrisch a. met. behoudt zich het recht voor om de identiteit van de koper of de persoon die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen te verifiëren als de levering van de goederen vooraf door de koper is betaald per kaart, per bankoverschrijving of per factuur met een vervaldatum.

4. Rechten en plichten van de koper

4.1. De koper is verplicht:
a./ de gekochte of bestelde goederen in ontvangst te nemen,
b./ binnen de overeengekomen termijn aan verkoper de overeengekomen koopprijs betalen, inclusief de kosten van levering van de goederen,
c./ om de goede naam van de verkoper niet te schaden
d./ de ontvangst van de goederen op de leveringsbon te bevestigen met zijn handtekening of de handtekening van een door hem gemachtigde persoon
4.2. De koper heeft het recht de goederen te leveren in de hoeveelheid, kwaliteit, datum en plaats die de contractpartijen bij de bindende aanvaarding van de bestelling zijn overeengekomen.

5. Verzending en betaling

5.1. De goederen worden verkocht in overeenstemming met de door de verkoper getoonde monsters, catalogi, gegevensbladen en modellen, die te vinden zijn op de website van de elektronicawinkel van de verkoper.
5.2. De Verkoper is verplicht om de bestelling van de Koper uit te voeren en de goederen aan de Koper te leveren binnen 30 dagen vanaf de aanvaarding door de Verkoper van de bestelling van de Koper; de koper aanvaardt deze leveringstermijn zonder voorbehoud.
5.3. De koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen op de plaats vermeld in de aanvaarding door de verkoper van de bestelling van de koper. Indien de koper de goederen niet binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de bindende aanvaardingstermijn die in het koopcontract is vermeld, in ontvangst neemt, heeft de verkoper het recht om een ​​schadevergoeding te eisen ten bedrage van de werkelijke kosten van de poging tot mislukte levering van de bestelling, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. opname. Na vijf werkdagen vanaf de datum waarop de koper verplicht was de goederen in ontvangst te nemen, heeft de verkoper het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst en de goederen aan een derde te verkopen.
5.4. De verkoper heeft het recht om de koper te vragen de goederen in ontvangst te nemen vóór het verstrijken van de in de koopovereenkomst overeengekomen termijn.
5.5. Het gewicht, de afmetingen en andere informatie over de goederen in de catalogi, brochures en andere door de fabrikant gespecificeerde documenten van de verkoper kunnen ± 20% van de opgegeven waarde afwijken van de werkelijkheid.
5.6. Als plaats van levering van de goederen geldt de plaats die in de orderacceptatie van de verkoper is aangegeven, tenzij de contractpartijen in de koopovereenkomst anders overeenkomen.
5.7. Indien de verkoper de goederen aan de koper aflevert op de door de koper in de koopovereenkomst aangegeven plaats, is de koper verplicht de goederen persoonlijk over te nemen of te laten overnemen door een persoon die door de koper in zijn/haar bevoegdheidsgebied is gemachtigd. bij afwezigheid, zoals vermeld in de koopovereenkomst, de genoemde goederen over te nemen en het leverings- en overdrachtsprotocol te ondertekenen. De derde die bevoegd is om de in het koopcontract genoemde goederen over te nemen, is verplicht het origineel of een kopie van het koopcontract, evenals het betalingsbewijs voor de goederen en een schriftelijke volmacht aan de verkoper te overhandigen. Indien de levering van de goederen moet worden herhaald vanwege afwezigheid van de koper op de in het koopcontract aangegeven locatie, zijn alle kosten die in dit verband ontstaan ​​voor rekening van de koper, in het bijzonder de hernieuwde levering van de goederen op de in het koopcontract genoemde locatie. het koopcontract.
5.8. De koper is verplicht de zending, dat wil zeggen de goederen en hun verpakking, onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Indien de koper ontdekt dat de goederen of de verpakking van de goederen mechanisch beschadigd zijn, is hij verplicht de vervoerder hiervan op de hoogte te stellen en in zijn aanwezigheid de staat van de goederen te controleren. Indien de koper bij het in ontvangst nemen van de goederen schade constateert, is de koper verplicht dit onmiddellijk te doen
Direct na ontvangst van de goederen wordt er een rapport opgemaakt over de omvang en het soort schade aan de goederen (schaderapport), waarvan de juistheid door de vervoerder moet worden bevestigd. Op basis van het aldus opgestelde en aan de verkoper overhandigde protocol kan de verkoper, na het afsluiten van het schadegeval met de vervoerder, verzoeken om de opheffing van het gebrek aan de goederen, een korting op de prijs van de goederen en , in geval van onherstelbare gebreken aan de goederen, de levering van nieuwe goederen aan de Provide-koper.
5.9. Bij het afleveren van een pakket door de Slowaakse Post raden wij u aan, in geval van ontdekking van kapotte of beschadigde verpakking, schade met verlies van inhoud, het pakket niet aan te nemen of rechtstreeks contact op te nemen met de medewerker van de rederij of met de medewerker aan de balie van de post. plaatselijk postkantoor om het af te handelen en de schade te noteren. In geval van ontvangst en ontdekking van een kapotte of beschadigde verpakking, schade met verlies van de inhoud, vragen wij om deze gebeurtenis uiterlijk 24 uur na ontvangst van de zending in een Slowaaks postfiliaal te melden. Het beschadigde product, de verpakking van de zending en het ontvangstbewijs van de zending, het aankoopdocument – ​​de factuur – zijn nodig om de schade te documenteren. U kunt ons per e-mail informeren: reklamacie@vyboelectric.eu over het melden en vastleggen van de schade bij elk filiaal van de Slowaakse Post.
5.10. Klachten over mechanische schade aan het product die niet zichtbaar waren bij ontvangst van de zending, moeten onmiddellijk na ontvangst van de zending, maar uiterlijk 24 uur na levering van de goederen, worden ingediend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om aan te tonen dat mechanische schade zelfs na een zorgvuldige inspectie van het product en de verpakking conform punt 5.8 niet mogelijk was. ontdekken. Latere klachten wegens mechanische schade aan het product kunnen niet meer aanvaard worden. De koper is verplicht vóór het eerste gebruik de garantievoorwaarden, inclusief de Slowaaks/Tsjechische gebruikershandleiding, door te lezen en deze informatie vervolgens zorgvuldig op te volgen.
5.11. De klant is verplicht bij ontvangst van het product (zowel persoonlijk als niet-persoonlijk) de volledigheid van de verpakking te controleren. Bij bezorging per koerier dient de koper ter plaatse een schaderapport op te stellen over de onvolledigheid van het pakket. Indien het artikel persoonlijk wordt opgehaald, is de koper verplicht de inhoud van het pakket onmiddellijk te controleren; verdergaande klachten worden niet geaccepteerd.
5.12. De Koper heeft het recht om zich uit de koopovereenkomst terug te trekken indien de Verkoper de goederen niet levert binnen de termijn vermeld in de betreffende paragraaf van de Algemene Voorwaarden, en de Verkoper is verplicht om de Koper het reeds betaalde deel van de koopprijs terug te betalen. overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
5.13. Voor elke levering ontvangt de koper een afgedrukte factuur. Indien een garantiekaart nodig is, ontvangt u deze in de verpakking.
5.14.Betaalwijzen: Contant bij ontvangst van de goederen in het filiaal, betaling onder rembours, betaling op rekening.
5.15. Betaling vooraf via bankoverschrijving. Als u ervoor kiest om via een traditionele bankoverschrijving te betalen, sturen wij u automatisch betalingsinstructies per e-mail. Bij vooruitbetaling per bankoverschrijving kan de leverdatum beïnvloed worden door de betaaldatum. Het is noodzakelijk dat het bedrag uiterlijk vijf werkdagen na bevestiging van de bestelling op onze rekening is bijgeschreven, anders kan de bestelling als geannuleerd worden beschouwd. Als u de goederen persoonlijk afhaalt, moet u zich legitimeren (burger-ID, paspoort).

6. Aankoopprijs

6.1. Koper is verplicht aan Verkoper de koopprijs voor de goederen te betalen zoals overeengekomen in de koopovereenkomst of conform de op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst geldende prijslijst van Verkoper, inclusief de kosten van levering van de goederen (hierna te noemen als de “Aankoopprijs”) in de vorm van contante betaling in het door de verkoper aangegeven filiaal, onder rembours op de plaats van levering van de goederen, onder rembours door een koeriersbedrijf (kosten 1,0 EUR) of via bankoverschrijving naar het adres van de verkoper. rekening vermeld bij de bindende aanvaarding van de bestelling.
6.2. Indien de koper de koopprijs via girale overboeking aan de verkoper betaalt, is de betaaldatum de dag waarop de gehele koopprijs op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.
6.3. De koper is verplicht om de koopprijs voor de overeengekomen goederen binnen de in de koopovereenkomst genoemde termijn, maar uiterlijk bij overname van de goederen, aan de verkoper te betalen.
6.4. In het geval dat de koper de verkoper de koopprijs betaalt voor de goederen die zijn overeengekomen in het koopcontract, heeft de koper alleen het recht om het koopcontract op te zeggen en de terugbetaling van de koopprijs te eisen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Slowaakse Republiek. .
6.5. De kosten verbonden aan het op- en afbouwen van de goederen zijn niet inbegrepen in de koopprijs van de goederen en de verkoper is niet verplicht deze diensten aan de koper te verlenen.
6.6. Alle speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij bij een specifiek product anders vermeld staat.

7. Verkrijging van eigendom en overdracht van het risico op schade aan de goederen

7.1. De koper verkrijgt pas de eigendomsrechten op de goederen bij volledige betaling van de volledige koopprijs voor de goederen.
7.2. Het risico van beschadiging van de goederen gaat over op de koper op het moment dat hij de goederen van de verkoper overneemt, of indien hij dit niet tijdig doet, op het moment dat de verkoper hem de goederen laat behandelen en de koper de goederen niet overneemt. de goederen.

8. Klachtenprocedure (aansprakelijkheid voor fouten, garantie, klachten)

8.1. De verkoper is verantwoordelijk voor fabricagefouten van de goederen. De koper, die ondernemer is, is verplicht zijn vorderingen onmiddellijk tegenover de verkoper te doen gelden.
8.2. Op de klachtenbehandeling is het actueel geldende klachtenreglement van toepassing, voor zover het ondernemers betreft en gepubliceerd op de bovengenoemde website van verkoper. Indien de bepalingen van de klachtenprocedure gepubliceerd op de bovengenoemde website van verkoper in strijd zijn met de bepalingen van deze klachtenprocedure conform deze voorwaarden voor ondernemers, gelden de bepalingen in deze voorwaarden voor ondernemers voor de ondernemer. Door het vakje aan te vinken voordat de bestelling naar de verkoper wordt verzonden, bevestigt de koper dat hij het klachtenbeleid heeft gelezen en er volledig mee akkoord gaat, en bevestigt hij dat hij naar behoren op de hoogte is gesteld van de voorwaarden en de aard van de klacht, inclusief informatie over waar de klacht kan worden ingediend. worden uitgevoerd en hoe reparaties onder garantie kunnen worden uitgevoerd.
8.3. De klachtenprocedure is van toepassing op goederen die door de Koper bij de Verkoper zijn gekocht in de vorm van een elektronische transactie op de website van de Verkoper.
8.4. De klachtenprocedure in dit formulier is van toepassing op alle zakelijke transacties, tenzij contractueel andere garantievoorwaarden zijn overeengekomen.
8.5. De Koper heeft alleen het recht om aanspraak te maken op garantie van de Verkoper voor goederen die gebreken vertonen die zijn veroorzaakt door de fabrikant, leverancier of verkoper, onder de garantie vallen en bij de Verkoper zijn gekocht.
8.6. De koper is verplicht de goederen na ontvangst van de goederen te inspecteren. Als hij dit niet doet, kan hij alleen aanspraak maken op de tijdens de inspectie ontdekte gebreken, als hij kan bewijzen dat de goederen deze gebreken al vertoonden toen hij de goederen ontving.
8.7. Tijdens de garantieperiode heeft de klant het recht om het defect kosteloos te laten verhelpen nadat hij de goederen, inclusief accessoires, documentatie en instructies, samen met het garantiecertificaat, heeft aangeboden aan de bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper of aan het servicecentrum – dit was het geval geleverd door de fabrikant en er is een betalingsbewijs aanwezig.
8.8. Indien de goederen gebreken vertonen, heeft de klant het recht om rechtstreeks bij de verkoper een klacht in te dienen. Vervolgens dient de klant zijn klacht in bij het filiaal van de verkoper door de goederen te sturen naar het filiaal van de verkoper op het adres VYBO Electric, a.s. levert. – Servis, Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves, vult het klachtenformulier in en overhandigt het aan de verkoper. De vorm van het formulier wordt bepaald door de verkoper en het model ervan wordt gepubliceerd op de website van de verkoper. De koper is verplicht de aard en omvang van de gebreken aan de goederen in het formulier nauwkeurig aan te geven. De klachtenprocedure voor goederen die objectief aan de verkoper kunnen worden geleverd, vangt aan op de dag waarop aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Overhandiging van het ingevulde klachtenformulier van de koper aan de verkoper (klachtenprotocol)
2. Levering van de gereclameerde goederen van de koper aan de verkoper,
3. Levering van wachtwoorden etc. op de goederen van koper aan verkoper (geldt voor frequentieomvormers)
De verkoper raadt de koper aan de verzending van goederen te verzekeren. De verkoper accepteert geen goederen die onder rembours worden verzonden. De dag waarop de klacht wordt ingediend, geldt tevens als aanvang van de klachtenprocedure. De gereclameerde goederen moeten worden afgeleverd op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij de verkoper of de opgegeven persoon anders aangeeft (bijvoorbeeld de goederen rechtstreeks aan de opgegeven persoon afleveren). Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met VYBO Electric a. met. naar het nummer +421 951 183 424 of naar de e-mail reklamacie@vyboelectric.eu
8.9. De koper is verplicht productgebreken onmiddellijk aan de verkoper te melden, anders verliest de koper het recht om het gebrek kosteloos door de verkoper te laten herstellen.
8.10. De termijn van 30 dagen volgens de Wet Consumentenbescherming is niet van toepassing op de behandeling van een klacht door een koper die ondernemer is. De verwerkingstijd voor klachten van ondernemers is niet wettelijk geregeld, maar ons bedrijf verplicht zich om klachten van ondernemers in de zin van deze voorwaarden binnen 60 dagen af ​​te handelen.
8.11. De koper heeft geen recht op enige garantie voor gebreken waarvan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of waarvan hij op de hoogte had moeten zijn, rekening houdend met de omstandigheden waarin de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
8.12. In plaats van het defect te verhelpen, kan de verkoper het defecte artikel op elk moment vervangen door een functioneel exemplaar, als dit geen ernstige problemen voor de koper oplevert.
8.13. Het recht van de koper om de garantie jegens de verkoper geldend te maken vervalt:
1. door het niet tonen van betalingsbewijzen, accessoires of documentatie van de goederen,
2. door kennelijke fouten niet te melden bij het in ontvangst nemen van de goederen,
3. bij het verstrijken van de garantietermijn voor de goederen,
4. mechanische schade aan de goederen veroorzaakt door de koper,
5. Gebruik van de goederen in omstandigheden die niet overeenkomen met de natuurlijke omgeving of de omgeving die bedoeld is voor gebruik vanwege hun vochtigheid, chemische en mechanische effecten
6. als gevolg van onjuiste behandeling, bediening of verwaarlozing van de zorg voor de goederen,
7. Schade aan de goederen als gevolg van overmatige belasting of gebruik in strijd met de voorwaarden gespecificeerd in de documentatie, algemene principes, technische normen of veiligheidsvoorschriften in de Slowaakse Republiek,
8. Schade aan de goederen als gevolg van onvermijdelijke of onvoorzienbare gebeurtenissen,
9. Schade aan de goederen als gevolg van accidentele schade en accidentele verslechtering,
10. door onprofessioneel ingrijpen, transportschade, schade veroorzaakt door water, brand, statische of atmosferische elektriciteit of andere overmacht,
11. Manipulatie van de goederen door onbevoegden, demontage van de goederen, enz.
8.14. De garantie dekt geen normale slijtage van het artikel (of enig onderdeel daarvan) veroorzaakt door gebruik. Een verkorte levensduur van het product levert derhalve geen gebrek op en er kan niet over worden geklaagd.
8.15. In het geval dat de goederen bij aanvaarding door de koper niet overeenkomen met de koopovereenkomst (zogenaamde strijdigheid met de koopovereenkomst), heeft de koper het recht te eisen dat de verkoper de goederen produceert in een staat die overeenkomt met de aankoop. Het contract kan afhankelijk zijn van. Op verzoek van de koper kunnen de goederen kosteloos en zonder onnodige vertraging worden terugbetaald, hetzij door vervanging van de goederen, hetzij door reparatie ervan. Als een dergelijke aanpak niet mogelijk is, kan de koper een redelijke korting op de prijs van de goederen aanvragen of zich terugtrekken uit het contract. Dit geldt niet als de koper vóór de overname van de goederen op de hoogte was van de wanprestatie of de wanprestatie zelf heeft veroorzaakt. Een afwijking van de koopovereenkomst die binnen zes maanden na ontvangst van de goederen duidelijk wordt, wordt beschouwd als een afwijking die reeds bestond bij ontvangst van de goederen, mits dit niet in strijd is met de aard van de goederen of het tegendeel niet kan worden bewezen. In geval van discrepantie tussen de goederen en de overeenkomst heeft de ondernemer recht op de zogenaamde correctie, namelijk:
– de consumptiegoederen in een contractuele staat te brengen door deze kosteloos te repareren
– door een passende verlaging van de koopprijs
– Vervangende levering van de goederen
– door het contract op te zeggen
8.16. Verkoper is verplicht de klacht in behandeling te nemen en de klachtenprocedure te doorlopen op één van de volgende manieren:
1. door overhandiging van de gerepareerde goederen,
2. door de uitwisseling van goederen,
3. door terugbetaling van de aankoopprijs van de goederen,
4. door een passende korting op de prijs van de goederen toe te kennen,
5. een schriftelijke uitnodiging om de door de verkoper voorgeschreven dienst uit te voeren,
6. Redelijke afwijzing van de goederenreclame.
8.17. De garantieperiode bedraagt ​​12 maanden (tenzij in individuele gevallen een andere garantieperiode is overeengekomen) en begint op de dag dat de goederen door de koper zijn ontvangen. De garantieperiode is gebaseerd op de garantievoorwaarden van de fabrikant in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Koophandel (§429 e.v.). De fabrieksgarantie voor kopers is beperkt voor geselecteerde producten.
8.18. De in de productcatalogus op bovenstaande pagina gepubliceerde garantietermijn is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en geldt niet voor ondernemers en is derhalve niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
8.19. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de koper de goederen niet kon gebruiken als gevolg van de garantiereparatie van de goederen.
8.20. In geval van omruiling van de goederen voor een nieuwe ontvangt de koper een document waarop de omgeruilde goederen vermeld staan, en alle overige claims zullen worden ingediend op basis van de oorspronkelijk uitgegeven factuur en dit claimdocument. Als de goederen worden geruild voor een nieuwe, begint de garantieperiode opnieuw vanaf ontvangst van de nieuwe goederen, maar alleen voor de nieuwe goederen.
8.21. Ten eerste kan de klant de verkoper verzoeken om consumptiegoederen kosteloos te repareren of te vervangen. Het recht van de koper om de goederen te ruilen bestaat slechts indien dit niet in verhouding staat tot de aard van het gebrek. Het geautoriseerde servicecentrum zal beslissen of het defect proportioneel is in de vorm van een schriftelijke beoordeling van het defect. Op basis van dit besluit zullen verdere juridisch conforme maatregelen worden geïnitieerd.
8.22. Alle reparaties onder garantie zijn gratis, op voorwaarde dat de garantieaanspraak overeenkomstig punt 8.13 van deze Algemene Voorwaarden niet is verstreken op het moment dat deze wordt ingediend.
8.23. Als het gebrek herstelbaar is, worden de goederen gerepareerd. Indien herstel niet mogelijk is en de aard van het gebrek een normaal gebruik niet in de weg staat, kunnen verkoper en koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. Indien er korting wordt gegeven, is een latere klacht over deze fout niet mogelijk.
8.24. Als het om een ​​defect gaat dat niet kan worden verholpen en waardoor het artikel niet correct als defectvrij artikel kan worden gebruikt, heeft de verkoper het recht om het defecte artikel om te ruilen voor een artikel met dezelfde of soortgelijke gebruikskenmerken of om een ​​creditnota uit te geven. .
8.25. In geval van aanzienlijke contractbreuk door het leveren van gebrekkige goederen kan de koper:
a) de opheffing van gebreken eisen door het leveren van vervangende goederen voor gebrekkige goederen, levering van ontbrekende goederen en opheffing van juridische gebreken,
b) de opheffing van gebreken eisen door de goederen te repareren als de gebreken verholpen kunnen worden,
c) een redelijke korting op de koopprijs eisen of zich terugtrekken uit het contract.
8.26. De koper heeft alleen recht op een keuze tussen de in artikel 8.25 opgesomde claims, indien hij de klacht tijdig of zonder onnodige vertraging na deze melding aan verkoper kenbaar maakt. De koper kan de beweerde claim niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper. Indien echter blijkt dat de gebreken aan de goederen onherstelbare gebreken zijn of dat de opheffing ervan onevenredige kosten met zich mee zou brengen, kan de koper de levering van vervangende goederen eisen, indien hij dit onmiddellijk na de verkoper hiervan op de hoogte heeft gesteld, van de verkoper vraagt. Als de verkoper de gebreken aan de goederen niet binnen een redelijke termijn verhelpt of als hij vóór het verstrijken van de termijn aankondigt dat hij de gebreken niet zal verhelpen, kan de koper de overeenkomst ontbinden of een redelijke korting op de aankoopprijs eisen. .
8.27. Als de koper zijn claim niet binnen de in paragraaf 8.26 genoemde termijn heeft ingediend, heeft hij het recht om gebreken aan de goederen te claimen, zoals bij een onbeduidende contractbreuk.
8.28. Als de levering van gebrekkige goederen op onbeduidende wijze inbreuk maakt op de overeenkomst, kan de koper ofwel de levering van de ontbrekende goederen en de opheffing van andere gebreken aan de goederen eisen, ofwel een korting op de aankoopprijs.
8.29 De verkoper is verplicht de ontbrekende goederen te leveren en de juridische gebreken in de goederen op te heffen, tenzij de koper een korting op de koopprijs vraagt ​​of zich terugtrekt uit het contract. Overige gebreken zal verkoper naar eigen goeddunken verhelpen door middel van reparatie of vervangende levering, waarbij de gekozen wijze van herstel van het gebrek voor de koper geen onredelijke kosten met zich mee mag brengen.
8.30 uur Indien de koper de opheffing van gebreken aan de goederen verlangt, kan hij vóór het verstrijken van de aanvullende redelijke termijn die hij de verkoper daartoe moet gunnen, geen verdere aanspraken wegens gebreken aan de goederen doen gelden, met uitzondering van aanspraken wegens schadevergoeding en contractuele boetes, tenzij de verkoper de koper meedeelt dat hij binnen deze termijn zijn verplichtingen niet zal nakomen. Deze periode moet worden gemeten in overeenstemming met artikel 8.10 van deze Algemene Voorwaarden.
8.31. Tenzij de Koper een termijn stelt overeenkomstig artikel 8.26 of een korting op de koopprijs vraagt, mag de Verkoper de Koper mededelen dat hij de gebreken binnen een bepaalde termijn zal verhelpen. Indien de Koper de Verkoper niet onmiddellijk na ontvangst van een dergelijke kennisgeving op de hoogte stelt van zijn weigering, heeft deze kennisgeving tot gevolg dat er een termijn wordt gesteld in overeenstemming met artikel 8.26.
8.32. Als de verkoper er niet in slaagt de gebreken aan de goederen binnen de in paragrafen 8.26 of 8.27 genoemde termijn te verhelpen, kan de koper een korting op de koopprijs vragen of zich uit het contract terugtrekken als hij de verkoper op de hoogte stelt van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de overeenkomst. contract bij het vaststellen van de deadline in overeenstemming met artikel 8.26 of binnen een redelijke termijn voordat u het contract opzegt. De koper kan de gekozen claim niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper.
8.33. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is een contractbreuk van materieel belang als de overtredende partij op het moment dat het contract werd gesloten op de hoogte was of op dat moment redelijkerwijs te voorzien was, gelet op het doel van het contract zoals weergegeven in de voorwaarden van het contract. of de omstandigheden waarin de overeenkomst tot stand is gekomen waardoor de andere partij geen belang zou hebben bij het nakomen van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze contractbreuk. Bij twijfel kan ervan worden uitgegaan dat de contractbreuk niet materieel is.
8.34. De behandeling van een klacht heeft uitsluitend betrekking op de gebreken vermeld op het klachtenformulier.
8.35. Het recht van de Koper om te klagen over een gebrek aan de Goederen is uitgeput nadat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend en de Verkoper heeft verzocht het gebrek aan de Goederen te verhelpen in overeenstemming met deze Klachten en Algemene Voorwaarden, en ongeacht de uitkomst van de klacht. heeft niet het recht om opnieuw te reclameren over hetzelfde eenmalige gebrek (geen gebrek van dezelfde soort).
8.36. De documenten die nodig zijn om de goederen in ontvangst te nemen, moeten bij aankoop door de ondernemer, de btw-betaler, in het filiaal worden voorgelegd:
– Goederen die voor eigen afhaling zijn besteld, kunnen uitsluitend worden afgehaald door de directeur van het bedrijf of een door hem gemachtigde persoon.
– Indien de goederen door een medewerker van het bedrijf moeten worden opgehaald, is een volmacht van de directeur met het ID-nummer van de bevoegde medewerker vereist.
– Ter controle van de directeur of de door hem gemachtigde persoon is het overleggen van een geldige identiteitskaart en een uittreksel uit het handelsregister of handelsregister noodzakelijk om verwarring bij overname van de goederen te voorkomen.
8.37. Kennisgevingen met betrekking tot de claim:
In geval van een klacht kunnen de geleverde goederen die toegangswachtwoorden voor het systeem bevatten, zonder reparatie worden geretourneerd, aangezien het niet mogelijk is het apparaat opnieuw te installeren en de systeemstoring te verhelpen. Bij het indienen van een klacht is de klant verplicht de aan hem verstrekte wachtwoorden te verstrekken of te verwijderen voordat een klacht wordt verzonden. Het is niet mogelijk de klacht op te lossen zonder de productwachtwoorden te verwijderen. Indien de toegang wordt geblokkeerd nadat de verkoper of het servicepunt de klacht heeft geaccepteerd, wordt de klachtenprocedure geacht te starten op de datum van levering van de toegangscodes aan de klant. Als de klant het overgenomen apparaat zonder de originele verpakking of vervangende verpakking overhandigt, zal de firma VYBO Electric a.s. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade aan het apparaat tijdens transport naar het servicecentrum. In het geval dat het servicecentrum de software of firmware in het apparaat wijzigt, zal VYBO Electric a.s. is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de bediening van het apparaat, voor verlies van gegevens of voor enige schade als gevolg van het verlies van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen.

9. Herroeping van het koopcontract

9.1. De verkoper heeft het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken als de voorraad is uitverkocht, de goederen niet beschikbaar zijn of als de fabrikant, importeur of leverancier van de in de koopovereenkomst overeengekomen goederen de productie heeft stopgezet of wijzigingen heeft aangebracht die zo ernstig zijn dat dit het risico indien de verplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst of vanwege overmacht onmogelijk zijn of indien hij, ondanks alle door hem geleverde redelijke inspanningen, niet in staat is de goederen aan de klant te leveren binnen de termijn bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de online algemene voorwaarden Shop vermelde prijs. De verkoper is verplicht om de koper onmiddellijk van deze omstandigheid op de hoogte te stellen en de reeds betaalde aanbetaling voor de in de koopovereenkomst overeengekomen goederen binnen 14 dagen na kennisgeving van herroeping van de overeenkomst terug te storten op de door de koper opgegeven rekening. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst te herroepen, zelfs als de koper de goederen niet heeft afgenomen binnen vijf werkdagen vanaf de dag waarop de koper verplicht was de goederen in ontvangst te nemen.
9.2. Een koper die geen consument is, heeft alleen de mogelijkheid om de koopovereenkomst te herroepen met toestemming van de verkoper.
9.3. Aan de koper, die ondernemer is, kan een vervangende herroeping van het koopcontract worden aangeboden, afhankelijk van de staat van de geretourneerde goederen, het verlies van garantie en de huidige prijs van de geretourneerde goederen. De staat van de goederen wordt beoordeeld door de verkoper. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over voorwaarden die voor beide partijen aanvaardbaar zijn, worden de goederen op kosten van de verkoper geretourneerd. Verkoper is gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan koper te factureren. De verkoper behoudt zich het recht voor om de herroeping niet toe te staan ​​vanwege de aard van het product en de staat ervan op het moment van retournering.
9.4. De koper oefent zijn recht uit om de overeenkomst te herroepen met schriftelijke toestemming van de verkoper.
9.5. Door zich terug te trekken uit het koopcontract wordt de koper wederzijds bevestigd en verplicht om de goederen samen met accessoires, inclusief documentatie, instructies, garantiekaart, betalingsbewijs, enz. aan de verkoper te leveren. in de originele verpakking door het te sturen naar het adres: VYBO Electric, a.s.- Servis, Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves. De koper stuurt de goederen samen met de accessoires naar de verkoper, inclusief documentatie, instructies, garantiekaart, betalingsbewijs, enz. en in de originele verpakking (hierna te noemen “goederen”) naar het adres conform de vorige zin uitsluitend per koeriersdienst. De verkoper accepteert geen goederen die onder rembours worden verzonden. Wij adviseren de goederen te verzekeren.
9.6. Als de koper zich in onderling overleg terugtrekt uit de overeenkomst, wordt elke aanvullende overeenkomst die verband houdt met de overeenkomst waarvan de koper zich heeft teruggetrokken, ook van meet af aan geannuleerd.
9.7. Met toestemming van de verkoper kan de koper zich terugtrekken uit het contract, waarvan het onderwerp de levering van goederen is, zelfs voordat de herroepingstermijn is verstreken.
9.8 In geval van herroeping van de overeenkomst waarmee verkoper heeft ingestemd, zal verkoper de koopprijs aan koper terugbetalen of een deel van de koopprijs dat koper aantoonbaar heeft betaald in verband met het sluiten van de overeenkomst of de procedure. in overeenstemming met paragraaf 6.7. van deze Algemene Voorwaarden. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de koper terugbetaald. De verkoper zal de koopprijs of een deel ervan terugbetalen door deze over te maken op de bankrekening van de koper.
9.9 De Verkoper heeft geen verplichting om de Koopprijs of een deel daarvan aan de Koper terug te betalen in overeenstemming met artikel 9.8 van deze Algemene Voorwaarden voordat de Goederen door de Koper aan de Verkoper zijn geleverd. De betaling voor de gekochte Goederen zal daarom pas door de Verkoper aan de Koper worden gedaan wanneer de geretourneerde Goederen zijn teruggeleverd op het adres dat is vermeld in artikel 9.5 van deze Algemene Voorwaarden.
10. VYBO Electric behoudt zich het recht voor om typografische fouten te maken.


Algemene voorwaarden voor personen die consument zijn


1. Onderwerp van de wijziging

1.1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten van de koper en het bedrijf VYBO Electric a.s., met statutaire zetel: Radlinského 18, 05201 Spišská Nová Ves, ID: 45537143, BTW-nummer: SK2023029822, ingeschreven in het Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank van Košice I., sectie: Sa, invoegnummer 1689/V, – (hierna “VYBO Electric a.s.” of gewoon “VYBO Electric” genoemd) bij het afsluiten van koopovereenkomsten via internet, via de e-shop op www.vyboelectric .be,

2. Definities

2.1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de in dit artikel 2 gedefinieerde termen de betekenis die daaraan wordt gegeven in de volgende punten van dit artikel.
2.2. E-winkel. E-Shop is de online winkel van VYBO Electric op de website www.vyboelectric.be en maakt de aankoop mogelijk van de goederen die VYBO Electric op deze website aanbiedt.
2.3. Registratie. Bij registratie wordt een elektronisch formulier ingevuld, dat velden bevat voor het invullen van gegevens over de koper, inclusief persoonlijke gegevens. De gegevens gemarkeerd met een asterisk zijn verplichte gegevens die moeten worden ingevuld voor een succesvolle registratie. Registratie is geen verplichte vereiste voor het gebruik van de e-shop, maar gaat wel gepaard met bepaalde voordelen van VYBO Electric
(Kortingen, regelmatige informatie over kortingen en speciale aanbiedingen bij VYBO Electric-winkels).
2.4. Koper. De koper in de zin van dit deel van de voorwaarden is de consument.
2.4.1. Een consument in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die bij het sluiten en uitvoeren van een koopovereenkomst niet handelt in het kader van zijn commerciële activiteit, dienstverband of beroepsactiviteit.
2.4.2. Bij het bestellen geeft de koper als consument zijn voor- en achternaam, zijn woonadres, zijn telefoonnummer en zijn e-mailcontact op.
2.4.3. De contracterende partijen zijn overeengekomen dat door het vakje aan te vinken voordat de bestelling naar de verkoper wordt verzonden, de koper bevestigt dat hij akkoord gaat met de toepassing van deze algemene voorwaarden en hun voorwaarden op alle verkoopovereenkomsten die worden gesloten op een e-commerce website die wordt geëxploiteerd door hem worden ingevuld door de verkoper. Gebaseerd op de verkoper
levert de op de betreffende website aangeboden goederen aan de koper (hierna de “koopovereenkomst” genoemd) en voor alle relaties tussen verkoper en koper, die met name ontstaan ​​bij het sluiten van een koopovereenkomst en bij klachten over de goederen.
2.4.4 De Algemene Voorwaarden vormen een essentieel onderdeel van de koopovereenkomst. In het geval dat verkoper en koper een schriftelijke koopovereenkomst aangaan waarin zij voorwaarden overeenkomen die afwijken van de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de koopovereenkomst boven de algemene voorwaarden.
2.5 Bevoegde persoon. Een bevoegd persoon is een andere persoon dan de koper die in een bindende bestelling wordt genoemd als de persoon aan wie de bestelde goederen moeten worden geleverd. Het vermelden van de naam van de bevoegde persoon op het bestelformulier wordt geacht zijn toestemming te zijn om de bestelde goederen in ontvangst te nemen.
2.6 Bestelformulier. Het bestelformulier is een elektronisch formulier met de persoonlijke gegevens van de koper of gemachtigde persoon, de naam van de bestelde goederen, de aankoopprijs van de bestelde goederen inclusief BTW, de plaats van levering, de wijze van levering (vervoerwijze) van de goederen en de prijs voor levering van de goederen op de plaats van levering.
2.7 Actueel aanbod van goederen. Het huidige goederenassortiment is het goederenassortiment dat op de bovengenoemde website is gepubliceerd en dat met name de tekstuele naam van de goederen bevat (bijvoorbeeld type, type elektromotor, frequentieomvormer, softstarter, versnellingsbak, parameters, enz.) en informatie over de huidige prijs. Wijzigingen in het actuele assortiment (inclusief prijswijzigingen) zijn van kracht vanaf het moment dat deze op bovengenoemde website worden gepubliceerd. Koopovereenkomsten die vóór de betreffende wijziging in het huidige goederenassortiment zijn gesloten, worden door deze wijziging niet beïnvloed. De goederen zijn met name elektromotoren, frequentieomvormers, softstarters en versnellingsbakken…

3. Afsluiten van koopovereenkomsten

3.1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verkoper het aanbod van de koper tot het sluiten van een koopovereenkomst bindend aanvaardt in de vorm van een e-mailbericht van de koper aan de verkoper of in de vorm van een door de koper ingevuld en verzonden formulier via de website van de verkoper of in vorm een ​​telefonische bestelling van de koper aan de verkoper (hierna “bestelling” genoemd).
3.2 Een bindende aanvaarding van de bestelling van Koper door Verkoper is een e-mailbevestiging van Verkoper aan Koper over de aanvaarding van de bestelling, nadat Koper de bestelling vooraf heeft aanvaard en na controle van de beschikbaarheid van de goederen, geldige prijzen en de bestelling van de door de Koper gewenste leverdatum van de goederen, gemarkeerd als “orderbevestiging”. Indien een hogere prijs wordt vastgesteld, is de verkoper verplicht om vóór de bevestiging van de bestelling de toestemming van de klant voor de prijswijziging te verkrijgen in overeenstemming met de geldende prijslijst. De contractuele relatie komt pas tot stand wanneer de klant akkoord gaat met de prijswijziging en de daaropvolgende bevestiging (aanvaarding) van de bestelling door de verkoper. Alle prijzen voor goederen en diensten, evenals alle vergoedingen in de onlineshop, zijn inclusief BTW. De automatisch uitgevoerde kennisgeving van aanvaarding van de bestelling in het elektronische systeem van de Verkoper, die de Koper onmiddellijk na het verzenden van zijn bestelling op zijn e-mailadres ontvangt, houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in; Deze communicatie heeft uitsluitend een informatief karakter en dient om de koper op de hoogte te stellen van de ontvangst van zijn bestelling. Indien nodig wordt alle verdere informatie over zijn bestelling naar het e-mailadres van de koper verzonden.
3.3. De bindende acceptatie van de bestelling omvat in het bijzonder informatie over de naam en specificatie van de goederen, waarvan de verkoop het onderwerp is van het koopcontract, verdere informatie over de prijs van de goederen of andere diensten, informatie over de levertijd van de goederen, naam en informatie over de locatie waar de goederen moeten worden afgeleverd, evenals informatie over de prijs, voorwaarden, wijze en datum van transport van de goederen naar de voor de koper overeengekomen plaats van levering van de goederen ,
Gegevens over de verkoper (bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, ID-nummer, handelsregisternummer etc.) of andere gegevens.
a./ Verklaring dat de koper kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de koopovereenkomst, en er volledig mee akkoord gaat;
b./ Verklaring dat hij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid om zich terug te trekken uit het koopcontract,
c./ Het verlenen van onvoorwaardelijke toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met wet nr. 428/2002 Coll. betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens voor interne doeleinden van VYBO Electric en in het geval dat de klant ook gegevens verstrekt van een derde die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen, dat hij dit alleen doet met zijn toestemming en dat de betrokkene op de hoogte is van de procedures, rechten en plichten in deze algemene voorwaarden,
d./ Verklaring dat alle door hem verstrekte informatie waar is.
3.4. Het aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten vervalt:
a./Afwijzing van het voorstel van de koper door VYBO Electric
b./ totdat de termijn van vijf dagen voor aanvaarding van het voorstel zonder resultaat is verstreken.
3.5. Aanvaarding van het voorstel tot het sluiten van de koopovereenkomst is een tijdige schriftelijke verklaring van VYBO Electric aan de koper waarin VYBO Electric bevestigt dat zij het voorstel van de koper tot het sluiten van de koopovereenkomst aanvaardt. De tijdige aanvaarding van het aanbod gaat in op het moment dat de aanvaarding van het aanbod naar de koper wordt verzonden, namelijk als “orderbevestiging” naar het e-mailadres dat is opgegeven in het bestelformulier. Stilzwijgen of nietsdoen aan de zijde van VYBO Electric houdt geen aanvaarding van het aanbod in.
3.6. De koper is niet gerechtigd zelfstandig een koopovereenkomst te sluiten. De onderneming VYBO Electric heeft het recht het voorstel tot het sluiten van de koopovereenkomst zonder opgave van redenen stilzwijgend af te wijzen.
3.7. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment waarop de aanvaarding van het aanbod tot het sluiten van de overeenkomst van kracht wordt, d.w.z. H. het moment waarop de aanvaarding van het aanbod – de bevestigde bestelling – bij de koper wordt afgeleverd. Onderwerp van de gesloten koopovereenkomst is de verplichting van VYBO Electric om de bestelde goederen op de aangegeven afleverlocatie bij de koper af te leveren, alsmede de verplichting van de koper om de goederen op het overeengekomen tijdstip op de afleverlocatie in ontvangst te nemen en te betalen. het aankoopbedrag en de verzendkosten.
3.8. Iedere wijziging van de bestelling na het tot stand komen van de koopovereenkomst vormt een voorstel tot wijziging van de inhoud van de koopovereenkomst en is slechts mogelijk met wederzijdse instemming van de koper en VYBO Electric. VYBO Electric is niet verplicht een voorstel tot wijziging van de inhoud van de koopovereenkomst te aanvaarden.

4. Rechten en plichten van de verkoper

4.1. De verkoper is op grond van de door de verkoper bevestigde bestelling verplicht de goederen in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en op de overeengekomen datum aan de koper af te leveren en zodanig te verpakken of voor transport uit te rusten dat hun behoud en bescherming Goederen voldoen aan de huidige wetgeving van de Slowaakse Republiek. Overhandig ze samen met de goederen in schriftelijke of elektronische vorm aan de koper, met alle documenten die nodig zijn voor de aanvaarding en het gebruik van de goederen en andere documenten vereist door de huidige wetgeving (belastingontvangst).
4.2. Verkoper heeft recht op behoorlijke en tijdige betaling van de koopprijs door koper voor de geleverde goederen.
4.3. De Verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren indien hij, als gevolg van uitverkochte voorraden of onbeschikbaarheid van de goederen, niet in staat is de goederen aan de Koper te leveren binnen de termijn vermeld in deze Algemene Voorwaarden of tegen de prijs vermeld in de Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Online-Shop, tenzij hij met de klant een vervanging afspreekt. De klant wordt telefonisch of per e-mail geïnformeerd over de annulering van de bestelling en bij betaling van de koopprijs of een deel daarvan wordt het geld binnen 14 dagen aan hem teruggestort op de door hem opgegeven rekening, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.

5. Rechten en plichten van de koper

5.1. De koper is verplicht: de gekochte of bestelde goederen over te nemen, de overeengekomen koopprijs inclusief de kosten voor levering van de goederen aan de verkoper binnen de overeengekomen termijn te betalen, de goede bedrijfsnaam van de verkoper niet te beschadigen, de aanvaarding te bevestigen van de goederen in Voorzie de afleveringsbon van zijn handtekening of de handtekening van een door hem gemachtigde persoon
5.2. De koper heeft het recht de goederen te leveren in de hoeveelheid, kwaliteit, datum en plaats die de contractpartijen bij de bindende aanvaarding van de bestelling zijn overeengekomen.

6. Aankoopprijs van de goederen

6.1 De koopprijs voor de bestelde goederen staat vermeld in de huidige aanbieding, in de bestelling en in de orderbevestiging, die de aanvaarding van het aanbod tot het sluiten van de overeenkomst door VYBO Electric inhoudt. De koopprijs is inclusief BTW en wordt vermeld in euro’s.
6.2 De aankoopprijs van de Goederen omvat niet de kosten voor het transport van de Goederen van het magazijn van VYBO Electric naar de plaats van levering, die afzonderlijk aan de Koper zullen worden gefactureerd, afhankelijk van de wijze van transport van de Goederen naar de door de koper.
6.3 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij bij een specifiek product anders vermeld staat.
6.4 Door het sluiten van de koopovereenkomst verplicht de koper zich de koopprijs aan VYBO Electric te betalen op één van de volgende manieren, waaruit de koper bij het bestellen van de goederen kan kiezen:
a./ Vooruitbetaling op de VYBO Electric-rekening via betalingsopdracht (vóór levering van de goederen),
b./ Rembours – contante betaling aan de koerier bij ontvangst van de goederen
6.5. Aan de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen is voldaan wanneer de koopprijs is bijgeschreven op de VYBO Electric-rekening zoals vermeld in de orderbevestiging of wanneer de koopprijs wordt overhandigd aan de koerier. Bij betaling op de rekening van VYBO Electric verbindt de koper zich ertoe het juiste variabele symbool op te geven zoals aangegeven in de orderbevestiging. De Koper erkent dat als een verkeerd variabel symbool wordt ingevoerd, het elektronische systeem de gecrediteerde betaling mogelijk niet aan zijn bestelling kan koppelen.
6.6. De prijzen die in onze onlineshop staan ​​vermeld op het moment dat de goederen worden besteld, gelden. De prijzen van goederen in het gebied “Totale prijs” worden inclusief BTW weergegeven.
6.7 De weergave van de Goederen op een e-commercewebsite die wordt beheerd door de Verkoper is uitsluitend bedoeld ter illustratie. De weergave van kleurtinten is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de monitor of ander apparaat dat u gebruikt

7. Tijd om te bezorgen

7.1. De levertijd waarbinnen VYBO Electric verplicht is de goederen aan de koper te leveren, wordt vermeld in de orderbevestiging. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, verbindt VYBO Electric zich ertoe de goederen uiterlijk 15 dagen na de orderbevestiging aan de koper te leveren.
7.2. Bij verschillende mogelijkheden voor het leveren van goederen met een zwaar gewicht, of bij transport naar de afleverlocatie, zijn er verschillende levertijden verbonden. Bij het kiezen van de verzendmethode voor de goederen wordt de koper altijd op de hoogte gebracht van de levertijd die gewoonlijk gepaard gaat met het betreffende type transport. Bij het leveren van goederen met standaardgewichten worden ook levertijden als standaard beschouwd.
7.3 Indien u kiest voor de wijze van betaling van de koopprijs op de VYBO Electric-rekening, gaat de leveringstermijn in op het moment dat de koopprijs op de VYBO Electric-rekening wordt bijgeschreven, op voorwaarde dat de koper bij de betaling het juiste variabele symbool heeft ingevoerd. Bij invoer van het onjuiste variabele symbool gaat de leveringstermijn pas in nadat de betaling aan de bestelling van de koper is toegewezen.

8. Plaats van aflevering

8.1 De afleverlocatie is het adres dat door de Koper in de bestelling is opgegeven als afleverlocatie en door VYBO Electric als afleverlocatie is bevestigd.

9. Type transport van goederen en plaats van levering

9.1. De wijze van transport van de goederen naar de plaats van levering kan door de koper worden gekozen bij het bestellen van de goederen.
9.2. De transportwijzen van goederen naar de plaats van levering zijn:
1. Levering per koerier binnen 2 dagen (onder rembours)
2. Wanneer door transportbedrijven een alternatief transport wordt overeengekomen nadat vooraf de transportprijs is overeengekomen.
9.3. Informatie over de transportprijs (transportforfait) en de gebruikelijke transporttijd naar de afleverlocatie is op aanvraag beschikbaar.

10. Levering van goederen

10.1. Aan de leveringsplicht van VYBO Electric wordt voldaan door het overhandigen van de bestelde goederen aan de koper of een bevoegd persoon op de afleverlocatie. De koper is verplicht de levering en acceptatie van de goederen schriftelijk te bevestigen op de afleveringsbon, waarvan hij tevens een kopie ontvangt. Samen met de leveringsbon ontvangt de koper een factuurbewijs, dat tevens als garantiekaart dient.
10.2. Aan de leveringsplicht van VYBO Electric wordt geacht te zijn voldaan, ook al stond VYBO Electric klaar om de goederen op de overeengekomen plaats en tijd aan de koper te overhandigen, of staat zij toe de goederen over te nemen en de koper de goederen in ontvangst neemt niet heeft overgenomen om andere redenen dan die van VYBO Electric.
10.3. In het geval dat de koper de goederen niet in ontvangst neemt en de goederen worden geretourneerd aan VYBO Electric, heeft VYBO Electric het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst en van de koper terugbetaling te eisen van de transport- en verpakkingskosten die verband houden met de mislukte levering van de goederen. goederen.

11. Aansprakelijkheid voor gebreken en garantievoorwaarden

11.1. Het bedrijf VYBO Electric is aansprakelijk voor gebreken die de goederen vertonen bij overname door de koper en die zijn veroorzaakt door VYBO Electric, evenals voor gebreken die optreden tijdens de garantieperiode (fabricagefouten). De garantieperiode bedraagt ​​24 maanden en begint op de dag dat de koper de goederen ontvangt. Een fiscaal attest dient als garantiebewijs. Voor fabricagefouten van de goederen is verkoper verantwoordelijk en is koper verplicht onverwijld een klacht bij verkoper in te dienen conform de geldende klachtenregeling. Indien nodig wordt op verzoek per telefoon of e-mail informatie over servicepunten aan de koper verstrekt.
11.2. Op de klachtenbehandeling is de geldende klachtenprocedure gepubliceerd op de website van de verkoper van toepassing. Door op het vakje te klikken voordat de bestelling naar de verkoper wordt verzonden, bevestigt de koper dat hij het klachtenbeleid heeft gelezen en er volledig mee akkoord gaat, en bevestigt hij dat hij naar behoren op de hoogte is gesteld van de voorwaarden en de aard van de klacht over de goederen, inclusief informatie over waar de klacht kan worden ingediend en over de uitvoering van garantiereparaties in overeenstemming met de mond § 18 paragraaf 1 van wet nr. 250/2007 Z. uit. inzake consumentenbescherming en tot wijziging van wet nr. 372/1990 van de Slowaakse Nationale Raad inzake strafbare feiten, zoals gewijzigd (hierna “de wet” genoemd).
11.3. De klachtenprocedure is van toepassing op goederen die door de Koper bij de Verkoper zijn gekocht in de vorm van een elektronische transactie op de website van de Verkoper.
11.4. De klachtenprocedure in dit formulier is van toepassing op alle zakelijke transacties, tenzij contractueel andere garantievoorwaarden zijn overeengekomen.
11.5. De Koper heeft alleen het recht om aanspraak te maken op garantie van de Verkoper voor goederen die gebreken vertonen die zijn veroorzaakt door de fabrikant, leverancier of verkoper, onder de garantie vallen en bij de Verkoper zijn gekocht.
11.6. De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst van de goederen te inspecteren. Als hij dit niet doet, kan hij claims indienen op basis van de tijdens deze inspectie ontdekte gebreken, maar hij moet bewijzen dat de goederen deze gebreken al vertoonden bij ontvangst van de goederen.
11.7. Tijdens de garantieperiode heeft de klant het recht om het defect kosteloos te laten verhelpen nadat hij de goederen, inclusief accessoires, documentatie en instructies, samen met de garantiebrief of het betalingsbewijs aan de bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper heeft aangeboden, die tevens als een garantiecertificaat.
11.8. Als de goederen gebreken vertonen, heeft de klant het recht om de klacht in te dienen bij het kantoor van de verkoper in overeenstemming met sectie 3.1 § 18 paragraaf 2 van de wet door de goederen te leveren op het adres van VYBO Electric a.s. – Servis, Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves, vult het klachtenformulier in en overhandigt het aan de verkoper. De vorm van het formulier wordt bepaald door de Verkoper en het sjabloon ervan wordt gepubliceerd op de website van de Verkoper. De koper is verplicht de aard en omvang van de gebreken aan de goederen in het formulier nauwkeurig aan te geven. De klant heeft het recht een klacht in te dienen bij een persoon die door de fabrikant van de goederen gemachtigd is om garantiereparaties uit te voeren (hierna “bevoegde persoon”). De lijst met genoemde personen is opgenomen in de garantiebrief of wordt op verzoek door verkoper aan koper toegezonden. De klachtenprocedure voor goederen die objectief aan de verkoper kunnen worden geleverd, vangt aan op de dag waarop aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
a./ Overhandiging van het ingevulde klachtenformulier van de koper aan de verkoper,
b./ Levering van de gereclameerde goederen van de koper aan de verkoper,
c./ Overdracht van toegangscodes, wachtwoorden enz. van de goederen van de koper naar de verkoper.
De verkoper raadt de koper aan de verzending van goederen te verzekeren. De verkoper accepteert geen goederen die onder rembours worden verzonden. De dag waarop de klacht wordt ingediend, geldt tevens als aanvang van de klachtenprocedure. De gereclameerde goederen moeten worden afgeleverd op de maatschappelijke zetel van de verkoper, tenzij de verkoper of de opgegeven persoon anders aangeeft (bijvoorbeeld de goederen rechtstreeks aan de opgegeven persoon afleveren). Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met VYBO Electric a. met. naar het nummer +421 951 183 424 of naar de e-mail reklamacie@vyboelectric.eu.
11.9. De verkoper is verplicht de klacht in ontvangst te nemen op zijn hoofdkantoor of bij een door hem genoemde persoon overeenkomstig artikel 11 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Artikel 18 Paragraaf 2 van de wet.
11.10. De Verkoper is verplicht ervoor te zorgen dat er op het overeenkomstig punt 11.9 van deze Algemene Voorwaarden aangewezen punt voor de ontvangst van klachten een persoon aanwezig is die bevoegd is om klachten te verwerken overeenkomstig artikel § 18, lid 3 van de wet.
11.11. De koper is verplicht productgebreken onmiddellijk aan de verkoper te melden, anders verliest de koper het recht om het gebrek kosteloos door de verkoper te laten herstellen.
11.12. Verkoper of een door hem aangewezen persoon zal aan Koper een bevestiging van de bewering van de klacht over de goederen verstrekken in een door Verkoper gekozen passende vorm, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of schriftelijk, waarin hij verplicht is om de gebreken in de goederen te specificeren in overeenstemming met artikel 18, paragraaf 5 van de wet, en de consument te informeren over zijn rechten die voortvloeien uit artikel 5. § 622 en paragraaf § 623 van het Burgerlijk Wetboek. Indien wordt gereclameerd door middel van communicatie op afstand, is verkoper verplicht de bevestiging van de klacht onverwijld aan koper te sturen; Indien onmiddellijke bezorging van de bevestiging niet mogelijk is, dient deze onverwijld, maar uiterlijk samen met een document ter bevestiging van de afhandeling van de klacht, te worden afgeleverd; Bevestiging van de bewering van de klacht is niet vereist indien de koper de mogelijkheid heeft om de bewering van de klacht op andere wijze te bewijzen.
11.13. Op basis van de beslissing van de koper over welke van zijn rechten overeenkomstig § 622 en § 623 van het Duitse Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is de verkoper of de door hem aangewezen persoon verplicht om de wijze van afhandeling van de klacht te bepalen overeenkomstig § § 2 letter m) van de wet onmiddellijk, in complexere gevallen binnen 3 dagen vanaf het begin van de klachtenprocedure, in gerechtvaardigde gevallen, in het bijzonder wanneer een complexe technische beoordeling van de staat van de goederen vereist is, uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van aanvang van de klachtenprocedure. Na het bepalen van de wijze van afhandeling van de klacht zal de verkoper of de door hem aangewezen persoon de klacht direct in behandeling nemen; in gegronde gevallen kan de klacht ook later in behandeling worden genomen. De verwerking van de claim mag echter niet langer duren dan 30 dagen vanaf de datum van aanvraag. Nadat de termijn voor de behandeling van de klacht is verstreken, heeft de consument het recht om de overeenkomst te herroepen of de goederen tegen nieuwe goederen te ruilen. De Verkoper informeert de Koper over de voltooiing van de klachtenprocedure en het resultaat van de klacht in de tussen beide partijen overeengekomen vorm (e-mail en aangetekende post) en tegelijkertijd wordt het klachtenprotocol samen met de goederen naar de Koper verzonden. .
11.14. De garantie geldt niet voor fouten die bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper zijn medegedeeld of waarvan hij gezien de omstandigheden van het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte had moeten zijn.
11.15. In plaats van het defect te verhelpen, kan de verkoper het defecte artikel op elk moment vervangen door een functioneel exemplaar, op voorwaarde dat dit voor de koper geen ernstige problemen oplevert.
11.16. Het recht op een gratis reparatie onder garantie vervalt:
a./ door het niet overleggen van de garantiekaart, accessoires of productdocumentatie
b./ door kennelijke fouten niet te melden bij het in ontvangst nemen van de goederen
c./ Verstrijken van de garantieperiode voor de goederen
d./ mechanische schade aan de goederen door de koper
e./ Gebruik van de goederen in omstandigheden die niet overeenkomen met de natuurlijke omgeving waarin het product moet worden geplaatst vanwege vochtigheid, chemische en mechanische invloeden
f./ als gevolg van onjuiste behandeling, service of verwaarlozing van de zorg voor de goederen
g./ Schade aan de goederen als gevolg van overmatige belasting of gebruik in strijd met de voorwaarden vermeld in de documentatie,
h./ Algemene principes, technische normen of veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in Slowakije
i./ door schade aan de goederen die te wijten is aan onvermijdelijke of onvoorzienbare gebeurtenissen
j./ Schade aan de goederen als gevolg van accidenteel verlies en accidentele verslechtering
k./ door onprofessioneel ingrijpen, schade tijdens transport, schade veroorzaakt door water, brand, statische of atmosferische elektriciteit of andere overmacht
l./ door zich te bemoeien met de goederen van een onbevoegde persoon.
11.17. De garantie dekt geen normale slijtage van het artikel (of enig onderdeel daarvan) veroorzaakt door gebruik. Een verkorte levensduur van het product levert derhalve geen gebrek op en er kan niet over worden geklaagd. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door natuurlijke of overmatige mechanische slijtage, gebruik van de goederen in andere omstandigheden dan de temperatuur, stoffigheid, vochtigheid, chemische en mechanische effecten van de omgeving waarin de goederen normaal gesproken worden gebruikt. De garantie geldt eveneens niet voor schade veroorzaakt door natuurrampen, gewelddaden of weersinvloeden, of manipulatie door onbevoegden. De garantie vervalt als de productparameters verkeerd zijn geselecteerd voor het beoogde doel of als het product (schijf) verkeerd in het apparaat is geïnstalleerd. Bij het installeren van het product (elektromotor) in het apparaat (rond, etc.) is het noodzakelijk om het juiste type product (elektromotor) te selecteren volgens het technische gegevensblad of de documentatie van het specifieke apparaat. Als de schijf in een zelfgebouwd apparaat wordt geïnstalleerd, is de koper verantwoordelijk voor de productkeuze en draagt ​​hij de risico’s die gepaard gaan met het specificeren of selecteren van een geschikt product. Bij het kiezen van het juiste type elektromotor is het belangrijk om rekening te houden met het volgende: motorvermogen, motorkoppel, motortoerental, montageontwerp, stroombron (frequentie, spanning, netstabiliteit), temperatuur, luchtvochtigheid of andere invloeden van buitenaf. Bij het aansluiten van de elektromotor op het lichtnet is het gebruik van een motorstarter noodzakelijk om fase-uitval te voorkomen. Als er geen rekening wordt gehouden met bovenstaande factoren, kan het product beschadigd raken. In dit geval is VYBO Electric niet verplicht de goederen te vervangen of te reclameren. De goederen waarover wordt gereclameerd dienen vergezeld te zijn van een schriftelijk klachtenprotocol met een omschrijving van het gebrek; de wijze van aansluiting van het apparaat en de aanduiding van de bevoegde persoon met de juiste kwalificaties die het apparaat op het elektriciteitsnet heeft aangesloten; een suggestie voor het in behandeling nemen van een claim; een kopie van de aankoopbon (factuur); Indien nodig een schaderapport indien de goederen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport.
11.18. In het geval dat de goederen bij aanvaarding door de koper niet overeenkomen met de koopovereenkomst (zogenaamde tegenstrijdigheid met de koopovereenkomst), heeft de koper het recht te eisen dat de verkoper de goederen produceert in een staat die overeenkomt met de aankoop. Het contract kan afhankelijk zijn van. Op verzoek van de koper kunnen de goederen kosteloos en zonder onnodige vertraging worden terugbetaald, hetzij door vervanging van de goederen, hetzij door reparatie ervan. Als een dergelijke aanpak niet mogelijk is, kan de koper een redelijke korting op de prijs van de goederen aanvragen of zich terugtrekken uit het contract. Dit geldt niet als de koper vóór de overname van de goederen op de hoogte was van de wanprestatie of de wanprestatie zelf heeft veroorzaakt. Een afwijking van de koopovereenkomst die binnen zes maanden na ontvangst van de goederen duidelijk wordt, wordt beschouwd als een afwijking die reeds bestond bij ontvangst van de goederen, mits dit niet in strijd is met de aard van de goederen of het tegendeel niet kan worden bewezen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de goederen en de overeenkomst heeft de consument recht op de zogenaamde rectificatie, namelijk:
a./ door de consumptiegoederen in een contractuele staat te brengen door deze gratis te repareren
b./ door een passende verlaging van de koopprijs
c./ Vervangende levering van de goederen
d./ door het contract op te zeggen
11.19. Verkoper is verplicht de klacht in behandeling te nemen en de klachtenprocedure te doorlopen op één van de volgende manieren:
a./ door het overhandigen van gerepareerde goederen,
b./ door de uitwisseling van goederen,
c./ door terugbetaling van de aankoopprijs van de goederen,
d./ door een redelijke korting te betalen op de prijs van de goederen,
e./ door een schriftelijk verzoek tot overname van de door de verkoper gespecificeerde dienst,
f./ gerechtvaardigde afwijzing van de goederenreclame.
11.20. Verkoper is verplicht om uiterlijk 30 dagen vanaf de dag van de klacht door de post-, koeriers- of bezorgdienstverlener aan Koper een schriftelijk document te verstrekken over de wijze van vaststelling van de wijze van afhandeling van de klacht en de afhandeling van de klacht. of via e-mail.
11.21. De garantieperiode bedraagt ​​24 maanden (tenzij in individuele gevallen een andere garantieperiode is overeengekomen) en begint op de dag dat de goederen door de koper zijn ontvangen.
11.22. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de koper de goederen niet kon gebruiken als gevolg van de garantiereparatie van de goederen.
11.23. In geval van omruiling van de goederen voor een nieuwe ontvangt de koper een document waarop de omgeruilde goederen vermeld staan, en alle overige claims zullen worden ingediend op basis van de originele leveringsbon en dit claimdocument. Als de goederen worden geruild voor een nieuwe, begint de garantieperiode opnieuw vanaf ontvangst van de nieuwe goederen, maar alleen voor de nieuwe goederen.
11.24. In de eerste plaats kan de consument de verkoper verzoeken consumptiegoederen kosteloos te repareren of te vervangen. Het recht van de koper om de goederen te ruilen bestaat slechts indien dit niet in verhouding staat tot de aard van het gebrek. Het geautoriseerde servicecentrum zal beslissen of het defect proportioneel is in de vorm van een schriftelijke beoordeling van het defect. Op basis van dit besluit zullen verdere juridisch conforme maatregelen worden geïnitieerd.
11.25. Alle garantiereparaties zijn gratis, op voorwaarde dat het recht om aanspraak te maken op de garantie overeenkomstig punt 11.16 van deze algemene voorwaarden op het moment van gebruik nog niet is verstreken.
11.26. Als het een herstelbaar gebrek betreft, wordt de klacht behandeld in overeenstemming met de beslissing van de koper in overeenstemming met punt 11.13. van deze Klachten en Voorwaarden op de volgende wijze:
a./ de verkoper zorgt ervoor dat de fout wordt hersteld, of
b./ De verkoper zal de gebrekkige goederen vervangen.
11.27. Als er sprake is van een gebrek dat niet kan worden verholpen, of als het om één enkel herstelbaar gebrek gaat dat zich meerdere keren herhaalt, of als er een groter aantal verschillende herstelbare gebreken is waardoor de goederen niet kunnen worden gebruikt zoals bedoeld en zonder gebreken, de verkoper zal, afhankelijk van het geval, indien nodig de beslissing van de koper nemen in overeenstemming met punt 11.13. Conform deze klachten- en voorwaarden kan een klacht als volgt worden ingediend:
a./ door de goederen te ruilen voor een ander, functioneel goed met dezelfde of betere technische parameters, of
b./ Indien de verkoper de goederen niet voor een andere kan ruilen, zal hij de klacht afhandelen door een creditnota voor de gebrekkige goederen uit te schrijven.
11.28. De klachtenbehandeling heeft uitsluitend betrekking op de fouten vermeld in het klachtenformulier.
11.29. In het kader van een klacht wordt het meer dan tweemaal voorkomen van een corrigeerbare fout beschouwd als een herhaalde corrigeerbare fout.
11.30 uur. Voor de toepassing van een klacht wordt onder een groter aantal verschillende herstelbare gebreken verstaan ​​het gelijktijdig optreden van meer dan drie verschillende herstelbare gebreken.
11.31. De koper heeft het recht om een ​​gebrek aan de goederen te claimen nadat hij zijn recht heeft uitgeoefend en de verkoper heeft verzocht het gebrek aan de goederen te verhelpen in overeenstemming met punt 8.8. Zodra deze klacht- en bedrijfsvoorwaarden zijn uitgeput en ongeacht de uitkomst van de klacht, heeft hij niet langer het recht om herhaaldelijk hetzelfde eenmalige gebrek (geen gebrek van hetzelfde type) te beweren.

12. Klachtenprocedure (details)

12.1 Voor de verkochte goederen geldt de wettelijke garantietermijn van 24 maanden, tenzij anders aangegeven. De bijgevoegde aankoopbon dient tevens als leverings- en garantiebewijs. De garantieperiode begint op de dag dat de goederen aan de koper worden overgedragen. Na het verstrijken van de garantietermijn vervalt het recht op reclame. De rechten en plichten van de koper worden beheerst door het Burgerlijk Wetboek. De garantie kan worden geclaimd op het adres van de onlineshop; de kosten verbonden aan de levering zijn voor rekening van de koper. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door natuurlijke of overmatige mechanische slijtage, gebruik van de goederen in andere omstandigheden dan de temperatuur, stoffigheid, vochtigheid, chemische en mechanische effecten van de omgeving waarin de goederen normaal gesproken worden gebruikt. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door natuurrampen, gewelddaden of weersinvloeden, of manipulatie door onbevoegden. De garantie vervalt als de productparameters verkeerd zijn geselecteerd voor het beoogde doel of als het product (schijf) verkeerd in het apparaat is geïnstalleerd. Bij het installeren van het product (elektromotor) in het apparaat (rond, enz.), is het noodzakelijk om het juiste type product (elektromotor) te selecteren volgens het technische gegevensblad of de documentatie van het specifieke apparaat. Als de schijf in een zelfgebouwd apparaat wordt geïnstalleerd, is de koper verantwoordelijk voor de productkeuze en draagt ​​hij de risico’s die gepaard gaan met het specificeren of selecteren van een geschikt product. Bij het kiezen van het juiste type elektromotor is het belangrijk om rekening te houden met het volgende: motorvermogen, motorkoppel, motortoerental, montageontwerp, stroombron (frequentie, spanning, netstabiliteit), temperatuur, luchtvochtigheid of andere invloeden van buitenaf. Bij het aansluiten van de elektromotor op het lichtnet is het gebruik van een motorstarter noodzakelijk om fase-uitval te voorkomen. Als er geen rekening wordt gehouden met bovenstaande factoren, kan het product beschadigd raken. In dit geval is VYBO Electric niet verplicht de goederen te vervangen of te reclameren. De goederen waarover wordt gereclameerd dienen vergezeld te zijn van een schriftelijk klachtenprotocol met een omschrijving van het gebrek; de wijze van aansluiting van het apparaat en de aanduiding van de bevoegde persoon met de juiste kwalificaties die het apparaat op het elektriciteitsnet heeft aangesloten; een suggestie voor het in behandeling nemen van een claim; een kopie van de aankoopbon (factuur); Indien nodig een schaderapport indien de goederen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport. De verkoper is verplicht binnen 30 kalenderdagen na schriftelijke levering op de klacht te beslissen.

13. Annulering van de bestelling, terugtrekking uit het contract

13.1. De verkoper heeft het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken als de voorraad is uitverkocht, de goederen niet beschikbaar zijn of als de fabrikant, importeur of leverancier van de in de koopovereenkomst overeengekomen goederen de productie heeft stopgezet of wijzigingen heeft aangebracht die zo ernstig zijn dat dit het risico indien de verplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst of vanwege overmacht onmogelijk zijn of indien hij, ondanks alle door hem geleverde redelijke inspanningen, niet in staat is de goederen aan de klant te leveren binnen de termijn bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de online algemene voorwaarden Shop vermelde prijs. De verkoper is verplicht om de koper onmiddellijk van deze omstandigheid op de hoogte te stellen en de reeds betaalde aanbetaling voor de in de koopovereenkomst overeengekomen goederen binnen 14 dagen na kennisgeving van herroeping van de overeenkomst terug te storten op de door de koper opgegeven rekening. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst te herroepen, zelfs als de koper de goederen niet heeft afgenomen binnen vijf werkdagen vanaf de dag waarop de koper verplicht was de goederen in ontvangst te nemen.
13.2. De koper heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst te herroepen op grond van de bepalingen van wet nr. 102/2014 Coll. betreffende consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op basis van een overeenkomst gesloten op afstand of buiten de bedrijfsruimten van het door de verkoper gesloten contract en tot wijziging van bepaalde wetten (hierna “Wet inzake consumentenbescherming bij de verkoop van goederen”) binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Binnen deze termijn heeft de koper het recht de goederen uit te pakken en te testen op een wijze die vergelijkbaar is met wat gebruikelijk is bij aankoop in een klassieke “stationaire” winkel. Testen betekent echter niet dat u het product gaat gebruiken en het vervolgens terugstuurt naar de verkoper. De goederen worden geacht door de koper te zijn overgenomen indien de koper of een door hem genoemde derde, met uitzondering van de expediteur, alle onderdelen van de bestelde goederen overneemt of indien
a./ De door de koper in een bestelling bestelde goederen worden afzonderlijk geleverd, op het moment van ontvangst van de laatst geleverde goederen of indien
b./ goederen bestaande uit meerdere onderdelen of stuks levert op het moment van acceptatie van het laatste onderdeel of laatste stuk of indien
c./ De goederen worden gedurende de aangegeven periode herhaaldelijk geleverd op het moment van acceptatie van de eerste geleverde goederen.
13.3. Door de bestelling naar de verkoper te sturen, bevestigt de koper dat de verkoper tijdig en op behoorlijke wijze aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan in overeenstemming met artikel 3, lid 1 van de Wet consumentenbescherming bij de aankoop van goederen.
13.4. De koper kan het recht uitoefenen om de overeenkomst met de verkoper te herroepen, schriftelijk of in de vorm van een vermelding op een andere duurzame drager of door middel van een contractherroepingsformulier dat naar het postadres van de verkoper wordt gestuurd, namelijk VYBO Electric a.s. Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves. U kunt het contractopzeggingsformulier hier downloaden (klik hier om het contractopzeggingsformulier weer te geven).
13.5. De herroeping van het koopcontract met behulp van het herroepingsformulier uit het contract in overeenstemming met het vorige punt van deze Algemene Voorwaarden moet de daarin vereiste gegevens bevatten, in het bijzonder de exacte specificatie van de goederen, de besteldatum, de voor- en achternaam van de bestelling door consument(en), adres van de consument(en), de consument, handtekening van de consument(en), de wijze waarop de verkoper de reeds ontvangen betaling dient terug te betalen, met name het rekeningnummer en/of postadres, datum . Door de koopovereenkomst te herroepen, is de koper verplicht de goederen en accessoires, inclusief documentatie, instructies, garantiekaart, betalingsbewijs enz., aan de verkoper te leveren. en indien mogelijk in de originele verpakking, door het te sturen naar het adres VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves. versturen. Indien de koper, door zich terug te trekken uit de overeenkomst, de goederen samen met toebehoren, inclusief documentatie, instructies, garantiekaart, betalingsbewijs, enz. aan de verkoper terugstuurt. (hierna te noemen “Goederen”), te verzenden via een koeriersbedrijf naar het adres vermeld in de vorige zin. De verkoper accepteert geen goederen die door de koper onder rembours worden verzonden. Wij adviseren de goederen te verzekeren.
13.6. Als de koper zich terugtrekt uit het contract, wordt elke verdere overeenkomst die verband houdt met het contract waaruit de koper zich heeft teruggetrokken, ook van meet af aan geannuleerd.
13.7. De koper kan zich ook vóór het verstrijken van de herroepingstermijn terugtrekken uit de overeenkomst betreffende de levering van de goederen. De herroepingstermijn blijft gehandhaafd als de koper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn mededeling doet over de uitoefening van het herroepingsrecht.
13.8. Na herroeping van de overeenkomst vergoedt de verkoper aan de koper alle betalingen die de koper aantoonbaar heeft gedaan in verband met het sluiten van de overeenkomst, in het bijzonder de koopprijs inclusief de kosten van levering van de goederen. De verkoper is echter niet verplicht om de extra kosten aan de koper te vergoeden indien de koper voor een andere verzendmethode heeft gekozen dan de door verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke verzendmethode. Bijkomende kosten zijn het verschil tussen de door de koper gekozen bezorgkosten en de kosten van de door de verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke verzendmethode. Betalingen worden aan de koper terugbetaald binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de verkoper de kennisgeving van herroeping van de koopovereenkomst door de koper heeft ontvangen. Betaling vindt plaats op dezelfde wijze als waarop Koper aan Verkoper heeft betaald, tenzij Koper in het herroepingsformulier een andere betaalmethode heeft aangegeven, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
13.9. Verkoper is op grond van deze Algemene Voorwaarden niet verplicht om alle betalingen aan Koper terug te betalen voordat de Goederen door Koper aan hem zijn geleverd of totdat Koper bewijst dat de Goederen aan Verkoper zijn teruggezonden. Betaling van de gekochte goederen door verkoper aan koper vindt derhalve pas plaats nadat de geretourneerde goederen zijn geretourneerd naar het in deze algemene voorwaarden genoemde adres.
10/13 In het geval dat de koper zich terugtrekt uit het contract in overeenstemming met punt 15.2. van deze Algemene Voorwaarden en de verkoper gebruikte, beschadigde of onvolledige goederen levert of de waarde van de goederen in kwestie wordt verminderd door de behandeling van de goederen die verder gaat dan de behandeling die nodig is om de eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen, is de verkoper recht op een schadevergoeding jegens de koper ten bedrage van de waarde van het repareren van de goederen en het herstellen van de goederen in hun oorspronkelijke staat. De verkoper heeft het recht om van de consument schadevergoeding te eisen voor de verminderde waarde van de goederen.
11/13 De koper is verplicht de goederen samen met toebehoren, inclusief documentatie, instructies, garantiekaart, betalingsbewijs etc., te retourneren of uiterlijk 14 dagen na de datum van herroeping van de overeenkomst aan de verkoper te overhandigen. in originele verpakking.
13.12. Bij herroeping van de overeenkomst draagt ​​de koper de directe kosten van het terugsturen van de goederen naar de verkoper of de door de verkoper aangewezen persoon om de goederen in ontvangst te nemen. De directe kosten die gepaard gaan met het retourneren van goederen kunnen vooraf niet voldoende worden berekend. Volgens de beschikbare informatie hangt de geschatte schatting van deze kosten af ​​van de grootte, het gewicht van de goederen, de afstand tot de plaats van terugzending van de goederen en de prijzen waartegen de geselecteerde vervoerder zijn diensten aan de koper levert, variërend van EUR 2 tot 250 euro.
13.13. In geval van herroeping van de overeenkomst draagt ​​de koper ook de directe kosten van het retourneren van de goederen, die vanwege hun aard niet per koerier kunnen worden geretourneerd. De directe kosten die gepaard gaan met het retourneren van goederen kunnen vooraf niet voldoende worden berekend. Volgens de beschikbare informatie hangt de geschatte schatting van deze kosten af ​​van de grootte, het gewicht van de goederen, de afstand tot de plaats van terugzending van de goederen en de prijzen waartegen de geselecteerde vervoerder zijn diensten aan de koper levert, variërend van € 4 tot 250 euro.
13.14. In het geval dat de Koper een van de verplichtingen opgesomd in punt 13.4 niet nakomt. en 13.5. van deze Algemene Voorwaarden is de terugtrekking uit het koopcontract niet geldig en effectief en is de verkoper niet verplicht om alle verifieerbare betalingen terug te betalen in overeenstemming met punt 13.8. van deze Algemene Voorwaarden aan de koper en heeft tegelijkertijd recht op vergoeding van de kosten verbonden aan het retourneren van de goederen aan de koper.
13.15. De koper kan zich niet terugtrekken uit de overeenkomst, die betrekking heeft op de verkoop van goederen die zijn vervaardigd volgens de specifieke eisen van de consument, van goederen die op maat zijn gemaakt of die specifiek voor een consument zijn bestemd.
13.16. Bij het uitgeven van een creditnota kan ter verificatie een geldige identiteitskaart van de koper nodig zijn om de eigendomsrechten van de koper te beschermen. Door het ter inzage leggen van de identiteitskaart gaat de koper akkoord met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. NEE. 122/2013 Verzameling over de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door latere wetgeving.

14. Privacybeleid

14.1. Het plaatsen van een bestelling via de VYBO Electric e-shop impliceert de bevestiging van de klant dat hij akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en instemt met de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant in overeenstemming met de wet. NEE. 122/2013 Verzameling over de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door latere wetgeving
14.2. De contractpartijen zijn overeengekomen dat de koper, indien hij een natuurlijk persoon is, de verkoper op de hoogte stelt van zijn voor- en achternaam, het adres van zijn vaste verblijfplaats inclusief postcode, burgerservicenummer, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, etc. en de hoogte van het inkomen. Indien verkoper tevens andere persoonsgegevens van koper verwerkt, zal hij deze verwerken voor zover dat nodig is om aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst te kunnen voldoen. De koper verstrekt vrijwillig persoonsgegevens aan de verkoper met het oog op het nakomen van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst en de verdere communicatie met hem. Zonder deze voorziening kan de verkoper de overeenkomst met de koper niet naar behoren nakomen en is het dus niet mogelijk om deze met de koper te sluiten. Het doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens is het afgeven van een belastingdocument, precontractuele relaties, het identificeren van de koper, het bevestigen van de bestelling per telefoon of e-mail, het leveren van goederen, het beheren van loyaliteitsprogramma’s voor klanten en het uitvoeren van marketingactiviteiten, informatie over promoties, nieuws en kortingen.
14.3. VYBO Electric verwerkt de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon – de besteller (koper) of bevoegde persoon met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst en het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst; Ze worden voornamelijk gebruikt voor de facturatie, orderverwerking en levering van de bestelde goederen. VYBO Electric is ervoor verantwoordelijk dat de door een natuurlijke persoon doorgegeven persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, en in het bijzonder niet worden doorgegeven aan derden (met uitzondering van de personen die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van de zendingen).
14.4. VYBO Electric verwerkt de persoonsgegevens van een natuurlijk persoon in de volgende mate: naam, achternaam, woonplaats, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer voor contact.
14.5. In het geval dat de Klant bij de registratie of bestelling van goederen aangeeft ermee in te stemmen het actuele aanbod en andere commerciële informatie naar VYBO Electric te sturen, zal VYBO Electric deze naar het e-mailadres sturen dat hij bij de registratie of bestelling van goederen heeft opgegeven.
14.6. Wij verzekeren u dat uw persoonsgegevens, voor zover nodig, veilig en professioneel worden verwerkt en dat er geen sprake zal zijn van datalekken of ander misbruik. In geen geval zullen wij deze doorgeven aan derden, behalve degenen die betrokken zijn bij de levering van de bestelde goederen (koeriersbedrijven, enz.). Wij willen u er echter op wijzen dat uw e-mailadres (geen andere persoonsgegevens) doorgaans niet voldoende is om u te identificeren. Wij verzekeren u dat alle personen die met uw persoonsgegevens in aanraking komen, getraind zijn in het correct omgaan met persoonsgegevens.
14.7. De verkoper informeert de koper hierbij dat in overeenstemming met paragraaf § 10 paragraaf 3 letter b) Wet nr. 122/2013 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, de verkoper, als exploitant, de persoonsgegevens van de koper verwerkt zonder zijn toestemming als betrokkene, aangezien de verwerking van de persoonsgegevens van de koper plaatsvindt. De gegevens worden door de verkoper verzameld in het kader van precontractuele relaties met de koper en de verwerking van de persoonsgegevens van de koper is noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst, waartoe de contractpartij Koper is, verplicht is. Door het betreffende vakje aan te vinken voordat de bestelling wordt verzonden, kan de koper zijn toestemming geven in overeenstemming met artikel 11, lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is de verkoper toegestaan ​​zijn persoonlijke gegevens te gebruiken, in het bijzonder de hierboven genoemde of de gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de verkoper in In verband met het verzenden van informatie over nieuwe producten, kortingen en promoties voor de aangeboden goederen, is het noodzakelijk om deze te verwerken en op te slaan en te verwerken in al zijn informatiesystemen die verband houden met het verzenden van informatie over nieuwe producten, kortingen en speciale aanbiedingen voor de aangeboden goederen. Goederen zijn verbonden. De Koper verleent de Verkoper deze toestemming voor een bepaalde periode totdat het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper is bereikt. Na vervulling van het verwerkingsdoel zal de verkoper onmiddellijk over de persoonsgegevens van de koper beschikken. De koper kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde schriftelijk intrekken. De toestemming vervalt binnen één maand na levering van de intrekking van de toestemming door koper aan verkoper.
14.8. De koper heeft het recht en de mogelijkheid om persoonlijke gegevens direct na het inloggen online bij te werken op de website van de online winkel in het klantengedeelte.
14.9. De verkoper verklaart dat hij, in overeenstemming met artikel 6, lid 2, letter c) Zn.OOÚ, persoonlijke gegevens uitsluitend verzamelt voor de doeleinden vermeld in de punten 14.1., 14.2. en 14.3. deze voorwaarden.
10/14 De verkoper verklaart dat in overeenstemming met artikel 6 lid 2 letter e) Zn.OOÚ ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt en gebruikt op een manier die overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verzameld.
14.11 De Verkoper verklaart dat Zn. LLC in overeenstemming met artikel 6, lid 2, letter i) persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de goede zeden en zal handelen op een manier die niet in strijd is met Zn. LLC of andere algemeen bindende wettelijke voorschriften en zal deze niet omzeilen.
14.12 Koper heeft het recht om een ​​schriftelijk verzoek van Verkoper te verzoeken
a./ om bevestiging te ontvangen of er al dan niet persoonsgegevens over hem worden verwerkt,
b./ Informatie in algemeen begrijpelijke vorm over de verwerking van persoonsgegevens in het informatiesysteem voor zover:
c./ de identificatiegegevens van de verkoper en de eventuele vertegenwoordiger van de verkoper,
d./ de identificatiegegevens van de verwerker; dit is niet van toepassing als de verkoper de verzameling van persoonsgegevens controleert in overeenstemming met artikel 8. OOU,
14.13. Als de koper vermoedt dat zijn persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan hij bij het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek een verzoek indienen om een ​​procedure voor de bescherming van persoonsgegevens te starten.
14.14 Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden: Ik geef hierbij mijn toestemming in overeenstemming met sectie 11 van wet nr. 122/2013 Coll. over de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd door latere wetgeving, voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens gegevens in de mate van mijn e-mailadres het bedrijf VYBO Electric a. s., met maatschappelijke zetel te Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves, ID: 45537143, voor marketingdoeleinden. Tegelijkertijd ga ik akkoord met de overdracht van mijn persoonlijke gegevens aan derden. Ik verklaar dat ik heb voldaan aan artikel 15, lid 1. 1 informeert u over de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door de exploitant

15. Slotbepalingen van de Algemene Voorwaarden

15.1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 februari 2019.
15.2. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op de datum van publicatie op de bovengenoemde website. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Aan de verplichting om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden schriftelijk bekend te maken, wordt voldaan door deze te publiceren op de website van de elektronische winkel van de Verkoper. Voor een geldig gesloten contract zijn echter de algemene voorwaarden op het moment van het sluiten van het contract van toepassing.
15.3. In geval van twijfel zijn de contractpartijen overeengekomen dat de gebruiksperiode de periode is vanaf de overdracht van de goederen aan de koper (inclusief de dag van levering) overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden tot de dag waarop de goederen worden afgeleverd. teruggestuurd naar de verkoper.
15.4. De contracterende partijen zijn overeengekomen dat de onderlinge communicatie primair in de vorm van e-mailberichten zal plaatsvinden.
15.5. De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Wet nr. 22/2004 betreffende elektronische handel en betreffende wijzigingen van Wet nr. 128/2002 Wet nr. 128/2002 betreffende staatscontrole op de interne markt op het gebied van consumentenbescherming en betreffende wijzigingen van bepaalde wetten , zoals gewijzigd Wet nr. 284/2002 Coll., zoals gewijzigd, Wet nr. 250/2007 Coll., inzake consumentenbescherming en tot wijziging van de wet van de Slowaakse Nationale Raad nr. 372/1990 Coll., inzake strafbare feiten, zoals gewijzigd en Wet nr. 102/2015 betreffende consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten op basis van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de bedrijfsruimten van de verkoper, en betreffende wijzigingen in bepaalde wetten.
15.6 Eventuele geschillen tussen verkoper en koper kunnen ook buitengerechtelijk worden beslecht. In een dergelijk geval kan de koper-consument zich wenden tot bijvoorbeeld de buitengerechtelijke geschillenbeslechting Slowaakse handelsinspectie enomdat het geschil voorbij is Platformen voor alternatieve geschillenbeslechting.
15.7. Deze Algemene Voorwaarden worden jegens de koper van kracht op het moment dat de koper de elektronische bestelling verzendt.
15.8. Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de koper dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en er volledig mee akkoord gaat
16. VYBO Electric behoudt zich het recht voor om drukfouten te maken.

Winkelwagen